Inhoud lesblokken

BLOK 1 PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Als coach neem je de grote verantwoordelijkheid op je om andere mensen te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Om dit te kunnen is het noodzakelijk om te weten wat je eigen kwaliteiten zijn, maar zeker ook wat je valkuilen zijn. Wanneer je deze helder hebt, dan ben je in staat om te voorkomen dat je je eigen ontwikkeling projecteert op deelnemers. Ook leer je zo voorkomen dat je alleen die mensen aantrekt die een vergelijkbaar ontwikkelproces doormaken. Wanneer je voldoende inzicht hebt in je eigen kwaliteiten, kun je deze heel bewust inzetten in het coachproces of in jouw ondernemerschap. Tevens leer je herkennen wanneer het paard jou spiegelt i.p.v. jouw deelnemer.

Duur 
twee dagen met uitgebreide voorbereidende opdracht

Doel

1. Eigen kernkwaliteiten kennen om deze in te zetten tijdens het coachen/ trainen.
2. Valkuilen en ontwikkeldoelen van jezelf kennen om te voorkomen dat deze geprojecteerd worden op deelnemers in trainingen of coachsessies of gespiegeld worden door paarden.
3. Je eigen ontwikkelproces kennen en weten waar kwaliteiten en valkuilen vandaan komen en kunnen bepalen waar je als persoon heen wilt.

Competenties
Tijdens dit blok wordt er gewerkt aan de volgende competenties:

Zelfkennis- en ontwikkeling
 – Inzicht verwerven en hebben in eigen identiteit, waarden, overtuigingen, kwaliteiten en beperkingen, gevoelens, ervaringen, competenties, interesses, ambities en gedragingen. Op basis van deze inzichten acties ondernemen om zo nodig competenties verder te ontwikkelen.
Zelfsturing – Een eigen koers kiezen en weten te realiseren in het eigen leven of onderneming, rekening houdend met de eigen sterke en zwakke kanten, interesses, waarden en ambities.
Feedback ontvangen – Omgaan met feedback als stimulans tot bijstellen van eigen houding, zelfbeeld en functioneren.
Zelfvertrouwen – Voldoende vertrouwen hebben in jezelf, zodat je een zekere indruk maakt bij het formuleren van de eigen standpunten en voorstellen. Deze indruk kunnen handhaven en op anderen overdragen.

Opzet van dit blok
De eerste dag bestaat uit veel interactieve en creatieve werkvormen, waarbij zowel in de groep als individueel wordt gewerkt. Dag twee is een combinatie van creatieve werkvormen als het ondergaan van jouw eigen persoonlijk ontwikkeling m.b.v. paarden.


BLOK 2 COACHTECHNIEKEN

Als je paardencoach wordt, ben je in eerste plaats coach. Om kwaliteit te kunnen leveren als paardencoach is het van belang minimaal de basis van het coachen te beheersen. Omdat paarden erg veel los kunnen maken bij mensen, is het juist als paardencoach van belang dat je dit op de juiste wijze weet te begeleiden. Daarom leer je in dit blok de vaardigheden die als coach minimaal nodig hebt voor zowel het begeleiden van individuen als groepen. Deze coachtechnieke kun je ook gebruiken voor coachsessies en trainingen zonder paarden.

Duur 
twee dagen

Doel

1. Inzicht krijgen in de basis van het coachen.
2. Het beheersen van de coachingstechnieken voor zowel individuele begeleiding als groepen.

Competenties
Tijdens dit blok wordt er gewerkt aan de volgende competenties:

Coachen – Stimuleren van het bereiken van persoonlijke doelen of groepsdoelen, door de ontwikkeling van kennis, gedrag, competenties en talenten.
Gespreksvaardigheid – Gesprekken zodanig structureren, optreden en interveniëren (=ingrijpen/bemiddelen) dat het beoogde resultaat op effectieve wijze wordt bereikt.
Doorvragen – Vragen stellen ter verduidelijking van een incompleet antwoord.
Luisteren – Tonen van interesse en vermogen om belangrijke informatie op te pakken uit gesprekken.
Draagvlak creëren – Mensen motiveren voor een doel of verandering. Inzicht hebben in eventuele weerstand van het individu of de groep.
Groepsgericht leiderschap – Richting en sturing geven aan een groep. Samenwerkingsverbanden tot stand brengen.

Opzet van dit blok
Deze dagen is een afwisseling tussen theorie en heel veel doen en het geleerde in de praktijk toe passen om de vaardigheden eigen te maken.

BLOK 3 KENNIS VAN PAARDEN

Om te kunnen coachen met paarden is kennis van het gedrag van paarden noodzakelijk. Alleen dan kun je een juiste vertaling maken van dit gedrag naar de deelnemer of groep die je coacht. Je leert wat het natuurlijke gedrag van het paard inhoudt, maar ook hoe paarden leren en wat hiervan het effect is op het gedrag van het paard in samenzijn met de mens of in een coachsetting. Je leert onderscheidt maken tussen spiegelend gedrag, gedrag als reactie op een ander of een situatie of paardeigen gedrag. Wanneer je dit onderscheidt kunt maken is het mogelijk een deelnemer tijdens het coachen op de juiste manier te begeleiden m.b.v. het paard.

Duur
twee dagen

Doel
1. kennis opdoen van het gedrag van het paard  in de natuurlijke omgeving  en binnen geconditioneerde leefomstandigheden om dit toe te kunnen passen tijdens het coachen

Competenties
Tijdens dit blok wordt er gewerkt aan de volgende competenties:

Inzicht in gedrag
: Je hebt inzicht in het gedrag van paarden in zowel hun natuurlijke als in een coachomgeving en je weet waar hoe het natuurlijke gedrag van het paard ontstaan is.
De taal van paarden: Je weet hoe paarden met elkaar communiceren en kunt deze communicatie tot op detailniveau begrijpen.
Sociale structuur kudde: Je weet hoe de hiërarchische structuur van een kudde is opgebouwd en welke invloed dit heeft op de relaties die paarden met mensen aangaan.
Hoe leren paarden: je weet hoe paarden leren en je weet welke invloed dit heeft op het gebruiken van paarden in coachsessies of trainingen.
Welzijn: je weet wat een paard nodig heeft om zich prettig te voelen in een coachomgeving, je herkent wanneer een paard de signalen geeft te willen stoppen (anders dan de signalen die voortkomend uit het spiegelen van de deelnemer) of overbelast dreigt te raken.

Opzet van dit blok
Deze dagen is een afwisseling tussen theorie en praktijk. De kennis die in de theorie wordt opgedaan, wordt toegepast de praktijk bij de paarden.

BLOK 4 COACHEN MET PAARDEN

Tijdens dit blok leer je hoe je het gedrag van het paard als basis kunt gebruiken voor het coachen met paarden van zowel individuen als groepen. Daarbij leer je de waardevolle techniek om te coachen via de vier assen van verandering uit de Neuro Semantiek. Verder is er veel aandacht voor creativiteit en verschillende werkvormen voor zowel groepen als individuen die je leert combineren naar gelang het doel van de coachsessie of training.

Duur
Vier dagen

Doel
1. de geleerde kennis  uit blok 1,2 en 3 kunnen toepassen tijdens het coachen met paarden
2. inzicht krijgen in de vier assen van verandering en deze kunnen toepassen tijdens het  coachen met paarden.
3. de verschillende methodieken naar eigen inzicht kunnen combineren om het doel te bereiken.

Competenties
Tijdens dit blok wordt er gewerkt aan de volgende competenties:

Methodiek
: Je hebt inzicht in de verschillende methodieken en weet dit toe te passen tijdens het coachen met paarden
methodieken die behandeld worden zijn:
– coachen op gedrag van het paard (als basis voor het coachen met paarden)
– de viert assen van verandering (hoofdstroming)
– verschillende oefeningen en werkvormen voor groepen en individuen.

Gespreksvaardigheid – De gesprekken structuren aan de hand van de vier assen uit de Neuro Semantiek om zo het beoogde resultaat op effectieve wijze te behalen.
Observeren – Van een afstand een situatie, personen en paarden bekijken en hierover een vakkundig oordeel kunnen vellen.
Interpreteren gedrag: je weet wat het gedrag van het paard betekent en kunt dit op een effectieve manier gebruiken tijdens het coachen.
Interpersoonlijke sensitiviteit – je laat zien dat je de gevoelens en behoeften van anderen onderkent. Zich verplaatsen in anderen en zich bewust tonen van de invloed van het eigen handelen op anderen en de paarden waarmee gewerkt wordt.
Anticiperen – Weet kritische situaties tijdig te onderkennen en hierop adequaat in te spelen zowel in het coachproces als in het werken met de paarden. Voorkomt dat zaken uit de hand lopen door tijdig maatregelen te nemen.

Opzet van dit blok

Deze dagen zijn voor 70% praktijk met de paarden. De 30% wordt gebruikt om de methodieken uit te leggen. Dit gebeurt op een interactieve manier waarbij veel zelf geoefend wordt.

BLOK 5 ONDERNEMERSSCHAP

Tijdens dit blok leer je te kijken naar jezelf als ondernemer. Je leert hoe jij jezelf onderscheidend kunt positioneren tov andere paardencoaches, je leert bepalen wat je nichemarkt is, wat jou onderscheidend maakt en welke marketingcommunicatiestrategieën je kunt toepassen om jouw diensten succesvol te verkopen. Ook is er aandacht voor het voeren van een correct intakegesprek, het achterhalen van de behoefte van de klant en het maken van een passend voorstel. Alles is er op gericht om van jouniet alleen succesvol coach te maken, maar ook een succesvol ondernemer, zodat je ook daadwerkelijk kunt gaan coachen voor geld.

Doel 
Creëren van de noodzakelijke basis als ondernemer om jouw eigen onderneming direct te kunnen starten.

Duur
Een dag en avond

Competenties
Tijdens dit blok wordt er gewerkt aan de volgende competenties:

Ondernemerschap – Signaleren van kansen in de markt, zowel voor bestaande als nieuwe producten of diensten. Daar naar handelen en daarbij risico’s durven nemen met het oog op uiteindelijk voordeel voor een goed lopende coachpraktijk met paarden.
Creativiteit – Nieuwe werkwijzen bedenken ter vervanging van oude om als ondernemer proactief in te spelen op de behoeften van de markt.
Commercieel inzicht – Voortdurend evalueren en inspelen op marktveranderingen, wensen en behoeften van klanten en positie van concurrenten. Vervolgens deze inzichten gebruiken om de omzet van de organisatie te verhogen.
Analyseren behoeften en doelen stellen – Door middel van een intakegesprek achterhalen van de behoefte van de klant en dit kunnen formuleren naar een doel. Concreet en meetbaar aangeven wat het te bereiken doel is per individueel traject of groepstraining, in welke termijn dit bereikt moet worden en op welke wijze.
Kwaliteitsgericht. Hoge eisen stellen aan kwaliteit en streven naar verbetering van diensten of prestaties.
Mondelinge presentatie – Ideeën en feiten op heldere wijze presenteren, gebruikmakend van juiste middelen.

Opzet van dit blok

Tijdens deze dag is de theorie minimaal en ga je vooral aan de slag met de ontwikkeling van jouw onderneming. Na dit blok heb je een stevige basis waarmee je direct aan de slag kunt.

BLOK 6 EXAMEN

Het examen bestaat uit een theorie examen en een praktijkexamen. Tijdens het theorie examen wordt jouw theoretische kennis uit de gehele opleiding getest. Tijdens het praktijkexamen wordt er gekeken of hetgeen je hebt geleerd in de opleiding weet toe te passen in de praktijk. Je verzorgt geheel zelfstandig een training of coachsessie vanaf het moment van acquisitie tot uitvoeren. Je wordt tijdens dit proces op alle facetten beoordeeld. (hoe sta jij als persoon in dit proces, kennis van het gedrag van het paard, toepassen van coachingstechnieken, opstellen offerte, verzorgen van de training). Het theorie-examen geldt voor 30% mee voor de eindebeoordeling. Het praktijkexamen geldt voor 70% van de eindbeoordeling.

Menu