Algemene voorwaarden

artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, inschrijving en overeenkomst tussen Europees Opleidingscentrum Paardencoaches en een student, cursist of deelnemer waarop Europees Opleidingscentrum Paardencoaches deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De beschreven voorwaarden hieronder zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Europees Opleidingscentrum Paardencoaches, voor de uitvoering waarvan door Europees Opleidingscentrum Paardencoaches derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers of stagiaires van Europees Opleidingscentrum Paardencoaches.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Europees Opleidingscentrum Paardencoaches en de Afnemer zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Europees Opleidingscentrum Paardencoaches niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Europees Opleidingscentrum Paardencoaches in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2. Prijzen en aanbiedingen
1 Alle aanbiedingen van Europees Opleidingscentrum Paardencoaches zijn vrijblijvend, tenzij er een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een aanbieding vervalt indien het product, dienst of opleiding waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2 Europees Opleidingscentrum Paardencoaches kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3 De in aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.
4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Europees Opleidingscentrum Paardencoaches niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3. Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Europees Opleidingscentrum Paardencoaches en de afnemer wordt aangegaan voor de tijd die Europees Opleidingscentrum Paardencoaches en de afnemer schriftelijk zijn overeenkomen.
2. Europees Opleidingscentrum Paardencoaches heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Europees Opleidingscentrum Paardencoaches is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Europees Opleidingscentrum Paardencoaches is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Europees Opleidingscentrum Paardencoaches kan worden gevergd.
2. Indien Europees Opleidingscentrum Paardencoaches tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
3. Indien de Afnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Europees Opleidingscentrum Paardencoaches gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
4. Indien de Afnemer deelname aan trainingen, specialisaties of opleiding geheel of gedeeltelijk annuleert in de 4 weken voorafgaand aan de opleiding, training of cursus, dan is de afnemer het volledige bedrag van de overeenkomst verschuldigd aan het Europees Opleidingscentrum Paardencoaches. aan de Afnemer in rekening worden gebracht. Indien de Afnemer deelname aan trainingen, specialisaties of opleiding geheel of gedeeltelijk annuleert in de 6 weken voorafgaand aan de opleiding, training of cursus, dan is de afnemer 75% het volledige bedrag van de overeenkomst verschuldigd aan het Europees Opleidingscentrum Paardencoaches. aan de Afnemer in rekening worden gebracht. Indien de Afnemer deelname aan trainingen, specialisaties of opleiding geheel of gedeeltelijk annuleert in de 8 weken voorafgaand aan de opleiding, training of cursus, dan is de afnemer 25% van het volledige bedrag van de overeenkomst verschuldigd aan het Europees Opleidingscentrum Paardencoaches aan de Afnemer in rekening worden gebracht. Indien de Afnemer deelname aan trainingen, specialisaties of opleiding geheel of gedeeltelijk annuleert meer dan 8 weken voorafgaand aan de opleiding, training of cursus, dan is de afnemer niet verplicht een deel of het volledige bedrag van de overeenkomst te betalen Europees Opleidingscentrum Paardencoaches.

artikel 5. Overmacht
1. Europees Opleidingscentrum Paardencoaches is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Europees Opleidingscentrum Paardencoaches geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Europees Opleidingscentrum Paardencoaches niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Europees Opleidingscentrum Paardencoaches heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Europees Opleidingscentrum Paardencoaches zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Europees Opleidingscentrum Paardencoaches kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten of uitbesteden aan een derde. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zoveel Europees Opleidingscentrum Paardencoaches ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Europees Opleidingscentrum Paardencoaches gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6. Betaling en incassokosten
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Europees Opleidingscentrum Paardencoaches aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Europees Opleidingscentrum Paardencoaches aangegeven. Europees Opleidingscentrum Paardencoaches is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Afnemer van rechtswege in verzuim. De Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Europees Opleidingscentrum Paardencoaches kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4. De Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Europees Opleidingscentrum Paardencoaches verschuldigde.
5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Afnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
6. Indien de Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Europees Opleidingscentrum Paardencoaches echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Afnemer worden verhaald. De Afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7. Intellectuele eigendommen en Eigendomsvoorbehoud
1. Tenzij anders overeengekomen behoudt Europees Opleidingscentrum Paardencoaches de auteursrechten en overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door Europees Opleidingscentrum Paardencoaches verstrekte handouts, teksten, oefeningen, plannen, modellen en syllabi. Deze stukken blijven eigendom van Europees Opleidingscentrum Paardencoaches en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Europees Opleidingscentrum Paardencoaches niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt of verveelvoudigd.

artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Europees Opleidingscentrum Paardencoaches is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de afnemer die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van de schuld van Europees Opleidingscentrum Paardencoaches, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Europees Opleidingscentrum Paardencoaches verzekerd is dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen: a) Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke) door welke oorzaken dan ook. b) Europees Opleidingscentrum Paardencoaches is niet aansprakelijk voor schade, welke dan ook, die door of tijdens de uitvoering van de opdracht wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt. c) Voor schade aan materieel of personen veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen of deelnemers van trainingen of coachsessies is Europees Opleidingscentrum Paardencoaches niet aansprakelijk.

artikel 9. Vrijwaring
1. De Afnemer vrijwaart Europees Opleidingscentrum Paardencoaches voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan aan Europees Opleidingscentrum Paardencoaches toerekenbaar is.
2. Indien Europees Opleidingscentrum Paardencoaches uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden Europees Opleidingscentrum Paardencoaches zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Europees Opleidingscentrum Paardencoaches, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Europees Opleidingscentrum Paardencoaches en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Europees Opleidingscentrum Paardencoaches partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of met behulp van mediation te beslechten.
3. De rechter in de vestigingsplaats van Europees Opleidingscentrum Paardencoaches is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Europees Opleidingscentrum Paardencoaches het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 11. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website van Europees Opleidingscentrum Paardencoaches.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Europees Opleidingscentrum Paardencoaches.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Menu